اخبار نشریه

هزینه داوری و چاپ

 پیرو مصوبۀ هیئت تحریریه مجله علوم و معارف قرآن و حدیث، مبنی بر پرداخت هزینه داوری و چاپ مقالات، نویسندگان محترم می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال جهت ارزیابی و پس از تایید نهایی مبلغ 500.000 ریال جهت چاپ در مجله به حساب مجله واریز نمایند

این مبلغ باید به شماره حساب مرکز مدیریت حوزه علمیه، مرکز تخصصی علوم حدیث به شماره

520111555555135

و شماره کارت

6063737000516409

واریز شود

باتشکر

سردبیر نشریه علوم و معارف قرآن و حدیث