اخبار نشریه

دریافت هزینه

 پیرو مصوبۀ هیئت تحریریه مجله علوم و معارف قرآن و حدیث، مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 300.000 ریال معادل سی هزار تومان به حساب مجله واریز نمایند