مقاله


کد مقاله : 1396092718461719745

عنوان مقاله : توفیق و عوامل تحقق آن در روایات

نشریه شماره : 10 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 2.43 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب محمدحسینی تختی- سید محمد علی مسعودی Mohammad@gmail.com مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مفهوم «توفیق» ازجمله مفاهیمی است که باوجود ‌کاربرد فراوان در ادبیات دینی و عامه، کمتر به‌معنای صحیح آن دقت شده است. کج‌فهمی این مفهوم ازنظر اعتقادی خطرناک بوده و انسان را به وادی جبرگرایی می‌کشاند؛ به‌همین‌خاطر بازکاوی مفهوم توفیق در آیات و روایات ضروری است. هدف مقالۀ حاضر شناسایی چیستی توفیق و بیان عوامل تحقق آن از منظر روایات اهل‌بیت؟عهم؟ است. سه نگرش دربارۀ چیستی توفیق وجود دارد؛ به‌اعتقاد علامه طباطبایی توفیق، هم مستند به فعل الهی است و هم منافاتی با اختیار انسان ندارد و مستلزم جبر نیست. پیروی از کتاب و سنت، ولایت و محبت اهل‌بیت؟عهم؟، هدایت‌طلبی، نیت صادق، اعمال صالح و پندپذیری، مواردی هستند که در روایات به‌عنوان عوامل تحقق توفیق، از آن‌ها یاد شده است. این پژوهش با دامنۀ کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی نگاشته شده و در مواردی دربردارنده محتوای تحلیلی نیز هست