مقاله


کد مقاله : 1396043117367102

عنوان مقاله : گزارشی از پایان‏ نامه «مطالعه انتقادی مبانی و روش‏های خاورشناسان در تاریخ ‏گذاری احادیث اهل سنت»

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 859

فایل های مقاله : 436 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تاریخ‏ گذاری حدیث از مسائل جدید حدیث‏ پژوهی غربی به‏ شمار می‏آید. پایان ‏نامه «مطالعه انتقادی مبانی و روش‏های خاورشناسان در تاریخ‏گذاری احادیث اهل سنت» با هدف آشنایی با حدیث‏ پژوهی غربی و تحلیل دستاوردهای علمی آنان به مطالعه انتقادی مبانی و روش‏های خاورشناسان در تاریخ‏ گذاری احادیث اهل سنت پرداخته است. بررسی این موضوع افزون بر آمادگی برای رویارویی و تعامل علمی با حدیث‏ پژوهان غربی، گامی در جهت تعمیق اعتبارسنجی احادیث خواهد بود. این پایان‏ نامه در فصل نخست، کلیات، در فصل دوم، مبانی تاریخ‏ گذاری خاورشناسان را در دو بخش خاستگاه و سیر تطوّر حدیث و در فصل سوم، روش‏های تاریخ ‏گذاری را از دو منظر روش‏های بیرونی و درونی مورد نقد و تحلیل قرار داده است.